Hê-bơ-rơ 10:12 - Bản dịch Truyền thống
còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời.