Hê-bơ-rơ 10:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được,