Hê-bơ-rơ 1:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,