Phi-le-môn 1:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi.