Phi-lê-môn 1:18 - Bản dịch Truyền thống
Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi.