Tít 3:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.