Tít 2:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
phải dạy đờn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình,