Tít 2:4 - Bản dịch Truyền thống
phải dạy đờn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình,