Tít 2:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con.