2Ti-mô-thê 4:9 - Bản dịch Truyền thống
Hãy cố gắng đến cùng ta cho kíp;