2 Ti-mô-thê 4:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi ta binh vực mình lần thứ nhứt, chẳng có ai giúp đỡ; hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyền xin điều đó đừng đổ tội về họ!