2 Ti-mô-thê 4:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút, thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhứt là những sách bằng giấy da.