2 Ti-mô-thê 3:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đờn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến,