2 Ti-mô-thê 3:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời,