2 Ti-mô-thê 3:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.