2 Ti-mô-thê 3:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.