2Ti-mô-thê 3:12 - Bản dịch Truyền thống
Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.