2Ti-mô-thê 2:6 - Bản dịch Truyền thống
Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhứt được thâu hoa lợi.