2 Ti-mô-thê 2:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhứt được thâu hoa lợi.