2 Ti-mô-thê 2:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.