2Ti-mô-thê 2:4 - Bản dịch Truyền thống
Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.