2 Ti-mô-thê 2:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ.