2Ti-mô-thê 2:3 - Bản dịch Truyền thống
Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ.