2Ti-mô-thê 1:6 - Bản dịch Truyền thống
Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.