2 Ti-mô-thê 1:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.