1Ti-mô-thê 6:6 - Bản dịch Truyền thống
Vả, sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn.