1 Ti-mô-thê 6:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.