1Ti-mô-thê 5:9 - Bản dịch Truyền thống
Cho được ghi tên vào sổ đờn bà góa, thì người đờn bà phải đủ sáu mươi tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi,