1 Ti-mô-thê 5:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cho được ghi tên vào sổ đờn bà góa, thì người đờn bà phải đủ sáu mươi tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi,