1 Ti-mô-thê 5:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.