1Ti-mô-thê 5:6 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết.