1 Ti-mô-thê 5:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết.