1 Ti-mô-thê 5:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy kính những người đờn bà góa thật là góa.