1Ti-mô-thê 5:3 - Bản dịch Truyền thống
Hãy kính những người đờn bà góa thật là góa.