1 Ti-mô-thê 5:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đừng chỉ uống nước luôn; nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tì vị con, và con hay khó ở.