1Ti-mô-thê 5:22 - Bản dịch Truyền thống
Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch.