1Ti-mô-thê 5:18 - Bản dịch Truyền thống
Vì Kinh Thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa; và người làm công thì đáng được tiền công mình.