1Ti-mô-thê 5:17 - Bản dịch Truyền thống
Các trưởng lão khéo cai trị Hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhứt là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ.