1Ti-mô-thê 4:14 - Bản dịch Truyền thống
Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhơn hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy.