1 Ti-mô-thê 3:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng.