1Ti-mô-thê 3:5 - Bản dịch Truyền thống
vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời?