1Ti-mô-thê 3:14 - Bản dịch Truyền thống
Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy,