1Ti-mô-thê 3:1 - Bản dịch Truyền thống
Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm.