1 Ti-mô-thê 2:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ay là lời chứng đã làm đúng kỳ₫