1 Ti-mô-thê 2:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người;