1Ti-mô-thê 2:4-6 - Bản dịch Truyền thống
4
Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.
5
Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người;
6
Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ay là lời chứng đã làm đúng kỳ₫