1Ti-mô-thê 2:4 - Bản dịch Truyền thống
Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.