1 Ti-mô-thê 2:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.