1 Ti-mô-thê 2:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại không phải A-đam bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi.