1Ti-mô-thê 2:11-12 - Bản dịch Truyền thống
11
Đờn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng.
12
Ta không cho phép đờn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đờn ông; nhưng phải ở yên lặng.