2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.