2Tê-sa-lô-ni-ca 3:10 - Bản dịch Truyền thống
Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.