2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả;