2Tê-sa-lô-ni-ca 2:3 - Bản dịch Truyền thống
Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra,