2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài,