2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin; vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em.