1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.