1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.