1Tê-sa-lô-ni-ca 5:24 - Bản dịch Truyền thống
Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.