1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.