1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
chớ khinh dể các lời tiên tri;