1Tê-sa-lô-ni-ca 5:20 - Bản dịch Truyền thống
chớ khinh dể các lời tiên tri;