1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
19
Chớ dập tắt Thánh Linh;
20
chớ khinh dể các lời tiên tri;
21
hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.